تصاویر ماهواره ای

تهیه تصاویر ماهواره ی لندست در سری های مختلف از سراسر کشور

تصاویر سنجنده لندست برای سال های مختلف

این تصاویر به صورت بلوک بندی (از هر گذر) ماهواره لندست است که بر حسب سریهای آن، حجم و تعداد باندهای متفاوتی دارد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با ایمیل وبلاگ به آدرس

geodata90@yahoo.com

مکاتبه نمایید.

/ 0 نظر / 135 بازدید